top of page

 algemene voorwaarden 

Voorwaarden website De Wereld van Vos

De hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden beheersen het gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze integraal te aanvaarden.

Informatie De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Evenmin kunnen aan deze informatie rechten worden ontleend. Bij de samenstelling van de inhoud van de website zijn de grootst mogelijke inspanning geleverd om juiste informatie mee te delen. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. De Wereld van Vos geeft geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster of De Wereld van Vos contacteren. In elk geval zal dan getracht worden om zo snel mogelijk de onjuistheid recht te zetten.

Onderbrekingen De Wereld van Vos tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. De Wereld van Vos kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van enige onderbreking, van welke aard dan ook, of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks Indien de website hyperlinks naar andere websites bevat waarover De Wereld van Vos geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent of zeggenschap over heeft, dan biedt De Wereld van Vos geen garantie omtrent de volledigheid, de juistheid van de inhoud of over de beschikbaarheid van deze website.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege De Wereld van Vos met of van deze websites of van hun inhoud.

De creatie van hyperlinks naar de website van De Wereld van Vos op uw eigen website kan enkel na goedkeuring van De Wereld van Vos.

Aansprakelijkheid De Wereld van Vos garandeert niet de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook, zelfs al steunt deze informatie op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse De Wereld van Vos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik van de website, van de op of via de website verkregen informatie en het gebruik van de door de Wereld van Vos verkochte producten.

De Wereld van Vos is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen of onderbrekingen van de website, noch voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs niet indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. De Wereld van Vos is evenmin aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Intellectuele eigendomsrechten De website geniet auteursrechtelijke bescherming. De hele inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Wereld van Vos of rechthoudende derden.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van De Wereld van Vos. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Privacy Op de website, de webshop en op alle internetinitiatieven van De Wereld van Vos zijn de hierna volgende privacyclausules van toepassing.

De Wereld van Vos hecht grote waarde aan de correcte verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien u uw persoonsgegevens op deze website invult, dan houdt dat in dat u aan De Wereld van Vos de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating geeft om deze gegevens te verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken na uw toestemming.

De Wereld van Vos zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van bestellingen.

Uw persoonsgegevens kunnen door De Wereld van Vos worden gebruikt met als doel de bezoeken aan haar website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken en om commerciële en redactionele informatie op maat te kunnen leveren.

Op verzoek van de geregistreerde bezoeker kunnen persoonsgegevens ten allen tijde uit onze database verwijderd worden. Ook kunnen uw gegevens door u online worden aangepast en gewijzigd.

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u bovendien de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie

Gegevens van minderjarigen Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) worden verzocht geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

Cookies De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard zodat u ze dan ook op bijna alle belangrijke websites vindt. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen.

Sociale Netwerken Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaringen van Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen Privacy Statement De Wereld van Vos behoudt zich het recht voor om deze privacyclausule aan te passen conform de geldende privacyregels.

Annuleren bestellingen Bestellingen kunnen geannuleerd worden, voordat de betaling is gebeurd. Eenmaal de betaling is geplaatst, kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

Overmacht De Wereld van Vos heeft het recht bij overmacht de overeenkomst te ontbinden. Indien de overmachtsituatie slechts tijdelijk van aard is, heeft de Wereld van Vos het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Wereld van Vos gehouden is aan enigerlei vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Wereld van Vos geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Wereld van Vos niet in staat is de verplichtingen na te komen. Computer- en stroomstoringen, brand, diefstal, verkeersopstoppingen, exportbelemmeringen en stagnatie in levering van grondstoffen/onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen. Voor zoveel de Wereld van Vos ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Wereld van Vos gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. 

Algemene voorwaarden - De Wereld van Vos

Verkoper KABVIS en De Wereld van Vos  (hierna: De Wereld van Vos) is ingeschreven in KBO onder het nummer 768.532.6811 met BTWnummer BE 0768.532.681 met adres Hundelgemsesteenweg 18 - 9050 Ledeberg Tel +32(0)486 28 63 52 - e-mailadres:  contact@dewereldvanvos.be. De website is: www.dewereldvanvos.com en www.dewereldvanvos.be

De webshop van De Wereld van Vos biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij De Wereld van vos.   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd is. Een gebruiker die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site.

 Prijzen Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW.  Alle andere verplicht door de klant te dragen taksen, vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden steeds apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is illustratief en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Bestelling en betaling Indien de klant een product online aankoopt, komt de aankoop tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de ‘bestelbutton’ te klikken. Nadien ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van De Wereld van Vos . De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverplaats.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart / Paypall

- via bankkaart

- via overschrijving 

Levering De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen. De Wereld van Vos heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

Overmacht  Indien De Wereld van Vos de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft De Wereld van Vos het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

Klachten en garantie Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met De Wereld van Vos waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan De Wereld van Vos. De Wereld van Vos zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.

Verzakingsrecht en retourbeleid De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar De Wereld van Vos, Hundelgemsesteenweg 18 - 9050 Ledeberg - Belgie

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- licht, geheel of gedeeltelijk versleten artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

De Wereld van Vos behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Eigendomsvoorbehoud De klant wordt pas eigenaar van de geleverde goederen na de volledige betaling. De Wereld van Vos behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant en dit op kosten van de klant.

Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico voor verlies of beschadiging met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

Varia Deze voorwaarden worden aangevuld door de algemene verkoopsvoorwaarden van De Wereld van Vos. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. De Wereld van Vos kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. Deze voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door De Wereld van Vos  van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten. Een eventueel in gebreke blijven van De Wereld van Vos  om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. 

In de relatie tussen De Wereld van Vos en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door De Wereld van Vos worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen onverminderd het recht voor De Wereld van Vos om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

Contact 

De Wereld van Vos

contact@dewereldvanvos.be 

00 32 (0)486 28 63 52 

onderdeel van KABVIS Hundelgemsesteenweg 18 9050 Ledeberg België BE 0768.532.681

bottom of page