top of page

 ONS PRIVACYBELEID 

KABVIS, handelend onder de naam De Wereld van Vos neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. De Wereld van Vos hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met deze tekst wil De Wereld van Vos:

- aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens;

- een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en u meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard;

- verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld;

- u informeren over de cookies die er worden gebruikt;

- uitleggen welke rechten u heeft.

 

1.    De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is De Wereld van Vos, met adres te 9050 Ledeberg, Hundelgemsesteenweg 18 en met ondernemingsnummer BE 0768.532.681. 

2.    Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden  

De Wereld van Vos verzamelt gegevens over u als u zich registreert bij De Wereld van Vos, als u haar website bezoekt of als u beroep doet op haar diensten. Het gaat over de gegevens die u aan De Wereld van Vos meedeelt wanneer u met haar contact opneemt, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met betrekking tot de diensten waarvan u gebruikt maakt. De Wereld van Vos verzamelt ook gegevens wanneer u vrijwillig enquêtes invult, foto's inzendt, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt.  

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van de diensten van De Wereld van Vos. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan De Wereld van Vos over te maken.

3.    Hoe en waarom verwerkt De Wereld van Vos uw gegevens?

De Wereld van Vos verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op u betrekking heeft nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal De Wereld van Vos uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan De Wereld van Vos uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op de website van De Wereld van Vos, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst) Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door De Wereld van Vos.  Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van een het gerechtvaardigd belang van De Wereld van Vos.  In dat geval zal De Wereld van Vos steeds afwegen of uw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen. 

De Wereld van Vos verwerkt uw gegevens enkel om de door u gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren. 

Uw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van De Wereld van Vos. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw profiel. 

In elk geval verwerkt De Wereld van Vos alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden. 

4.    Met wie worden uw gegevens gedeeld?

De Wereld van Vos deelt uw persoonsgegevens met niemand buiten haar onderneming. 

De Wereld van Vos kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, ... De Wereld van Vos is genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in haar naam diensten kunnen verlenen. 

Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan De Wereld van Vos uw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de diensten die zij verleent.  

In bepaalde omstandigheden is De Wereld van Vos verplicht om uw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie De Wereld van Vos hierom verzoekt. 

Soms is De Wereld van Vos genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als alle of een deel van de activiteiten van De Wereld van Vos worden verkocht of overgedragen, behoudt De Wereld van Vos zich het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal De Wereld van Vos de nodige inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dient u zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens. 

5.    Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat De Wereld van Vos uw gegevens dient over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop wij beroep doen om uw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen De Wereld van Vos en uzelf uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.    Welke rechten heeft u?

U kan steeds uw gegevens inkijken en ze laten corrigeren. U kunt uw gegevens ook laten verwijderen en u kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Hiertoe kan u contact opnemen met De Wereld van Vos op het volgende adres of e-mailadres: info@dewereldvanvos.be

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

U kan zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Ook hiervoor kan u contact opnemen met De Wereld van Vos via de voormelde contactgegevens. 

7.    Welke cookies worden er gebruikt? 

De website van De Wereld van Vos gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. 

Sommige cookies – functionele cookies - zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u de website van De Wereld van Vos wil bezoeken. Andere cookies – analysecookies - worden gebruikt voor analytische doeleinden van het websiteverkeer. Die kan u wel weigeren indien u dit wenst. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan De Wereld van Vos u geen correcte werking van de website garanderen.

De cookies die De Wereld van Vos gebruikt, zijn die die het websiteplatform WIX.com gebruikt. 
Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall.  All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

8.    De beveiliging van uw gegevens

De Wereld van Vos zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik. 

9.    Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven. U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. 

bottom of page